Verksamhetsberättelse för Lions Club Malmö Ellenbogen

Verksamhetsåret 2019-2020

1:1 Styrelse

1:2 Kommittéer

2:1 Styrelsemöte

2:2 Klubbmöte

3:1 Ekonomi

3:2 Post

4  Händelser

4:1 Inbjudningar internt

4:2 Inbjudningar externt

5:1 Kommittéernas arbete

6:1 Matrikel

7:1 Utträde / Inträde

7:2 Avlidna

8:1 Förtjänsttecken

9 1 Samgående med Oxieklubben

 

 

1:1 Styrelsen under perioden har bestått av

Kerstin Gustafsson president

Einar Persson past president

Jan-Erik Lensvik 1:e vice president

Agneta kock 2:e vice president

Göran Falck Sekreterare

Kassaförvaltare Rune Esbjörnsson

Medlemsordförande Roland Ahlgren

Direktor Alf Lindberg

Tail Twister Jan Melin

Revisorer

Gösta Jigin

Bengt Lindahl

Ole Olsson suppleant

 

1:2 Kommittéer

Nomineringskommitté

Jan-Erik Lensvik

Bengt Lindahl

Roland Andersson

 

Medlemskommitté

Roland Ahlgren

Lars Arwidsson

Hans Schiött

 

Behovskommitté

Torgny Lindquist

Bengt Lindahl

Öivind Fuch

Jan Melin

 

Program -och Klubbmästerikommitté

Göran Falck

Einar Persson

 

Aktivitetskommitté

Hans Schiött

Agneta Kock

Jan-Erik Lensvik

Alf Lindberg

Roland Ahlgren

 

PR och Information

Roland Andersson

Hans Schiött

Martin Lindqvist

Rune Esbjörnsson

 

FIFH kommitté

Roland Ahlgren

Eva Eliasson

Jan Melin

Alf Lindberg

 

Bössinsamlingskommitté

Kennet Danflo

Carl Axel Stevelius (t o m 4/10 2019)

Jan Melin

Kjell-Åke Nilsson

 

SUS/ Lejonungarna

Bengt Lindahl

Jan Melin

Eva Eliasson

Hans Schiött

 

Arkiv och Traditionskommitté

Kjell Åke Nilsson

Göran Falck

Arne Olsson

Gösta Jigin

 

Ansvariga /Resurspersoner

Idrottsstipendium Roland Ahlgren

Kulturstipendium Torgny Lundquist

Matrikel Göran Falck, Alf Lindberg

Intern information Rune Esbjörnsson

LCIF  kontakt Göran Falck

Lions Quest Einar Persson

Materialförvaltning Jan Erik Lensvik

Teckningstävling Ole Olsson

Internt Lotteri Ole Olsson

 

2:1 Styrelsemöten

Under verksamhetsåret har åtta styrelsemöten ägt rum 1:a torsdagen i månaden, ( ny tid för styrelsemötena har varit  kl 1600) mellan augusti 2019 och mars 2020. Därefter på grund av den rådande coronaepidemi har inga fysiska styrelsemöten ägt rum . Nöd­vändiga beslut har skett vid två digitalt möte.

 

2:2 Klubbmöten

Under verksamhetsåret har sju klubbmöten ägt rum f o m augusti 2019 t o m februari 2020. Mötena har ägt rum den tredje torsdagen i månaden, på restaurang Nya Brogatan i Malmö. Mötet i december ställdes in på grund av att det skulle ägt rum alltför nära julen.

Restaurang Nya Brogatan stängde (gick senare i konkurs) i december 2019.

Mötena under januari och februari 2020 har hållits på Annebergsgården respektive restaurang Ribersborg. Ett antal förslag på lokal för klubbmöten har undersökts. Styrelsen är enade om att vi vill ha full service vid våra möten och att lokalhyran ingår i portionspriset.

Av de undersökta lokalerna är det endast restaurang Ribersborg som uppfyllde kraven, varför denna lokal bokades hela våren.

Fr o m mars månad 2020 har på grund av rådande coronaepidemi de återstående mötena hållits digitala för de beslut som måste tas för att verksamheten skall fungera. Dessa möten sammanfattades i ett gemensamt protokoll (8, 9 och 10/2020)

Antalet deltagande i klubbmötena när vi hade fysiska sådana varit ca 70 % per gång.

All information/ post och inbjudningar som kommit in har fortlöpande lämnats vidare digitalt eller per post av sekreteraren.

 

3:1 Ekonomi

Rune Esbjörnsson. Bengt Lindahl och Kerstin Gustafsson är kontaktpersoner gentemot Swedbank

Alla ekonomiska rapporter för såväl aktivitetskassan som den administrativa kassan har delats ut vid klubbmöte och senare digitalt av Rune Esbjörnsson.

Ett nytt ekonomisystemhar har köpts in under våren. Det gamla HOGIA var otillräckligt med tanke på ”Oxieprojektet” vilket kräver mer än det klarar. Kostnad ca 3800 kr /år.

 

3:2 Post

All post av intresse för medlemmarna skickas av sekreteraren ut till samtliga digitalt. I några fall via normal post.

 

4 Händelser under verksamhetsåret 2019-2020

 4:1 Inbjudningar

Interna inbjudningar inom Zonen

Inbjudan har skickats till ordföranden i Lions Forskningsfond Skåne, Tomas Persson för att han skall informera om Lions Forskningsfond Skåne. På grund av Coronaepidemin har denna information dock fått senareläggas.

Vår kulturstipendiat Waldemar Sersam från förra verksamhetsåret var inbjuden att underhålla oss på klubbmötet den 19 september vilket han också gjorde med vackert fagottspel.

Om kärnkraftens utveckling informerade Ulrika Wretås och Peter Christiansson på ett klubbmöte den 21 november.

Zonmöte i Höllviken där DG deltog genomfördes under vintern. Kerstin Gustafsson och Einar Persson deltog. Huvudsyftet var att få information om den nya distriktsindelningen, hur klubbarna har det med sina verksamheter samt om det ungdomsläger som planerades att äga rum under sommaren 2020. Klubben har tidigare beslutat att inte vara aktiva i detta arrangemang. Zonen saknar fortfarande såväl ordförande som vice ord­för­ande. Svårt att få någon att ställa upp och som uppfyller kraven.

 

4:2 Inbjudningar / Externa Möte

Inbjudan till Riksmöte i Falun (blev inställt). Ingen från vår klubb hade anmält intresse.

Inbjudan till distriktsmötet i Västerås (vilket också blev inställt). Ingen från vår klubb hade anmält intresse.

Distriktsmöte / likvidationsmöte i Hässleholm genomfördes (den gamla indelningen skulle avslutas). Kerstin Gustafsson, Rune Es­björnsson och Einar Persson deltog. Nya distriktsindelningen var det stora ämnet. Vi kommer fortfarande att heta 101S, men distri­k­tet är avsevärt större. Sverige är nu indelat i fem (5) distrikt. I vårt distrikt 101 S kommer det att finnas 8 zoner och 101 klubbar. Vår zon omfattar 19 klubbar. Se bilaga.

Extra distriktsmöte hölls på Barsebäck resort där bl annat Lions Forskningsfond Skånes stipendiater berättade om sina resultat. Från klubben deltog Kerstin Gustafsson, Einar Persson och Rune Esbjörnsson

Inbjudan till RLLI utbildning i Södertälje. Ingen från klubben önskade delta i denna utbildning.

Kerstin Gustafsson är suppleant i Lions forskningsfond Skåne.

 

5:1 Kommittéernas arbete

Nomineringskommittén  

Förslaget från nomineringskommittén om styrelse och revisorer för 2020-2021 beslutades genom ett digitalt klubbmöte den 19 mars 2020.

Medlemskommitten

Medlemskommittén har framgångsrikt värvat sex nya medlemmar under verksamhetsåret samt varit delaktiga i att en överföring från annan klubb blivit framgångsrik. Således sju nya medlemmar.

Per den 30/6 2020 är vi 36 medlemmar (inkl vår hedersmedlem).

Aktiviteter inom Klubben

Under hösten har klubben anordnat ett lotteri på Triangeln center, med god förtjänst.

Deltagit i MAI:s Aktivitet för skolungdom (som funktionär under novemberlovet).

Deltagit i FIFH Goldboll samt i Malmö Open (som funktionärer).

Under Malmö Open hade vi såväl lotteri som korvförsäljning, vilket gav en förtjänst på 8522 kr.

Timmarna (288 st) som vi bidrog med på Malmö Opel motsvarar 43200 kr. Jan Melin har suttit tomte på Turning Torso den 24/12.

Vi har också deltagit som volontärer vid stadsmissionens jullunch. Julfest på Habiliteringen har genomförts samt Julklappsutdelning på SUS barnavd 1 o 2.

Två Cirkusföreställningar för barn, gemensamt med övriga Malmöklubbar har genomförts.

På grund coronaepidemin har övriga planerade aktivitet såsom Lions Open, som planerades under våren/sommaren fått utgå.

 

Behovskommittens förslag

Behovskommittén har via klubben anslagit 10 000 kr till Lions forskningsfond Skåne, vilket betalats ut.

Svenska kyrkan har fått 8 000 kr till kyrkans diakoni att dela ur som presentkort till behövande inför julen.

”De glömda barnen” har också beviljats medel.

Hjälp med kostnad för frukt till Barnsköterskeföreningen vid deras utbildningsdag i ämnet barndiabetes.

Ett antal privatpersoner har tillskrivit klubben men fått avslag på grund av vår policy.

 

6:1 Matrikel

Matrikeln finns numer endast digitalt och kan skrivas ut av var och en. Den uppdateras efterhand av sekreteraren. Den som önskar papperskopia får höra av sig till Göran Falck som skickar ett ex.

Lions Handbok 2019-2020 har beställts till styrelsen och några som låneexemplar till nya medlemmar.

 

7:1 Utträde under året

Alf Lindberg

Lars Olsson

 

7:2 Avlidna medlemmar under året

Carl Axel Stevelius

Martin Lindquist

 

8:1 Långt medlemskap / utmärkelser

20 års märke

Agneta Kock

Göran Falck

Jan Melin

25 års märke

Bengt Lindblad som också erhöll PMJF

Kjell Åke Nilsson

Patrik Wiman

30 årsmärke

Torgny Lindquist som också erhöll PMJF

Melvin Jones Fellow (MJF)

Kerstin Gustafsson

 

9:1 Samgående med Lions klubb Oxie

Den största händelsen under verksamhetsåret

Den största händelsen och arbete som utförts under verksamhetsåret är förberedelserna för att Oxieklubben skall uppgå i Ellenbogen.

En projektgrupp bestående av Rune Esbjörnsson, Kennet Danflo, Einar Persson, Roland Andersson och Jan Melin, har tillsammans med extern konsult Maj-Britt Kjellberg arbetat med projektet under våren. Detta innebär att vi tar över ett sponsoravtal ”Lions i Malmö ”från Oxie som renderar pengar till klubben.

Sponsoravtalet innebär att ”sponsorerna” visas på en TV-skärm på idrottsarenor för handboll, ishockey samt trav som marknadsföring. Vidare framgår att de sponsrar Lions i Malmö. Företrädare för klubben kommer att finnas vid TV skärmen under tävlingarna.

En del av avtalet med Oxie innebär också att genomföra ett antal spelningar på äldreboende som underhållning. Även här kommer företrädare för klubben att närvara  vid dessa spelningar som utförs av ett par professionella ”spelmän”. Ansvarig för denna sista del är Kerstin Gustafsson.

 

 

Kerstin Gustafsson

President

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.